założyciele URBI

Akademia Inżynierska w Polsce

Akademia Inżynierska w Polsce jest stowarzyszeniem naukowym utworzonym w 1992 r.

Misją Akademii jest wspieranie rozwoju nowoczesnych technologii i przedsiębiorczości innowacyjnej oraz transferu technologii do praktyki gospodarczej, szerzenie kultury technicznej w dostosowaniu do strategii zrównoważonego rozwoju oraz promocja polskiej innowacyjności w kraju i zagranicą.

Centrum im. Adama Smitha

Centrum im. Adama Smitha jest pierwszym w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, niezależnym instytutem naukowo-badawczym. Centrum nie jest związane z żadną instytucją polityczną, zostało powołane 16 września 1989 roku w formie fundacji.

Misją Centrum im. Adama Smitha jest badanie gospodarki i działanie na rzecz wolnego rynku – budowanego na fundamencie wolności i moralności oraz wolnego i odpowiedzialnego społeczeństwa. Centrum jest kontynuacją Akcji Gospodarczej – powstałej 3 grudnia 1988 roku, która skupiała prominentną część ówczesnej wolnorynkowej opozycji politycznej. Zarządem Akcji Gospodarczej kierowali wówczas: Mirosław Dzielski jako prezes oraz Andrzej Machalski i Andrzej Sadowski, który stał się głównym inicjatorem i jednym z założycieli Centrum im. Adama Smitha.

Geodezyjna Izba Gospodarcza

Geodezyjna Izba Gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego. Powstała we wrześniu 1994 roku z inicjatywy 150 przedsiębiorców geodezyjnych w celu ochrony i reprezentacji jej członków. Terenem działania Izby jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedziba Izby mieści się w Warszawie. GIG stworzyła także Przedstawicielstwa Regionalne działające w poszczególnych województwach. Geodezyjna Izba Gospodarcza jako izba branżowa reprezentuje przedsiębiorców geodezyjnych w strukturach Krajowej Izby Gospodarczej. Działa również na geodezyjnym forum międzynarodowym. Izba jest członkiem The Council of European Geodetic Surveyors ( CLGE ) – Europejskiej Organizacji Geodetów.

Inicjatywa Firm Rodzinnych

Celem stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych IFR jest integracja środowiska, wspieranie rozwoju oraz pomoc w rozwiązywaniu specyficznych problemów przedsiębiorstw rodzinnych (jak sukcesja, konflikty czy doskonalenie kadr), wymiana doświadczeń, a także promowanie idei wolności gospodarczej, państwa prawa, społeczeństwa obywatelskiego oraz standardów etycznych.

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynerów Budownictwa

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (PDK OIIB) w Rzeszowie jest jednostką organizacyjną samorządu zawodowego działającą na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. – „Ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów”. PDK OIIB powstała w roku 2001 i jest jedną z 16 okręgowych Izb podlegających pod Polską Izbę Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Warszawie.

Do PDK OIIB należy ponad 6783 inżynierów i techników w dziewięciu branżach (stan na 31.12.2013r.).

Polska Geodezja Komercyjna

Krajowy związek pracodawców firm geodezyjno-kartograficznych

Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyno-Kartograficznych uzyskał osobowość prawną w dniu 21 grudnia 1992 r. po zarejestrowaniu w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie.

Podstawowymi celami Związku są:

  • ochrona praw i występowanie jako reprezentacja członków Związku, wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy, administracji państwowej, oraz organów samorządu terytorialnego,
  • podejmowanie starań o podnoszenie na wyższy poziom usług geodezyjnych świadczonych w kraju, dbałość o ich profesjonalne wykonywanie, zgodność działań z przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej.

Od roku 2000 Związek, wspólnie z Geodezyjną Izbą Gospodarczą, jest członkiem europejskiej organizacji skupiającej geodetów uprawnionych „Comite de Liaison des Geometres Europeens”. Udział w pracach tej organizacji to wpływ na tworzone unijne akty prawne dotyczące geodezji, jak też szeroka informacja o naszej branży w krajach europejskich.

Aktualnie Związek zrzesza 18 firmy z terenu całego kraju zatrudniających około 1 200 pracowników Siedzibą Związku Pracodawców jest Biuro Zarządu usytuowane w m. stołecznym Warszawa.

Polski Kongres Drogowy

Polski Kongres Drogowy to inicjatywa społeczna, która chce zapewnić kierowcom jednolite standardy na całej sieci dróg publicznych. Członkowie stowarzyszenia zabierają głos w sprawach ważnych i wpływają na decyzje oraz aktywnie działają w czasie ich realizacji. Polski Kongres Drogowy, jako reprezentacja całej branży, jest doradcą, opiniodawcą i służy fachową pomocą w obszarze podejmowanych decyzji i działań. Jest również obiektywnym recenzentem wszystkich tych działań.

W większości krajów Unii Europejskiej funkcjonują Narodowe Kongresy, które współpracują z Europejskim Kongresem Drogowym. W wymiarze ogólnoświatowym od wielu lat działa Światowy Kongres Drogowy – PIARC. PKD pełni funkcję łącznika pomiędzy polskimi drogowcami a ich odpowiednikami w organizacjach międzynarodowych i za granicą.

Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Polski Związek Pracodawców Budownictwa to ogólnopolska organizacja zrzeszająca ponad 80 największych firm z branży budowlanej, to jest około 70% potencjału wykonawczego firm budowlanych w Polsce. Reprezentuje interesy zarówno największych firm budowlanych działających na krajowym rynku budowlanym, jak też firm małych i średnich oraz innych organizacji pozarządowych.

Rudnicka & Consulting

Rudnicka & Consulting to firma doradcza działająca na rynku nieruchomości oferująca swoje usługi zarówno wśród klientów korporacyjnych jak i inwestorów indywidualnych. Wieloletnie i szerokie doświadczenie specjalistów poparte jest gruntowną wiedzą oraz licznymi certyfikatami. Zespół R&C zapewnia kompleksowe rozwiązania w procesach inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych, deweloperskich mieszkaniowych oraz specjalistycznych (medyczne, aparthotele) w Warszawie i największych miastach Polski.

Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań

Misją Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju budownictwa mieszkaniowego w sferze organizacyjnej, prawnej propagowania nowoczesnych rozwiązań materiałowych a także budowy pozytywnego wizerunku inwestora mieszkaniowego.

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

SIDiR jest polskim stowarzyszeniem, zrzeszającym osoby fizyczne oraz – w charakterze członków wspierających – prywatne firmy zajmujące się niezależnym doradztwem inżynierskim, takim jak: studia wykonalności, projektowanie, nadzór realizacji robót, zarządzanie realizacją przedsięwzięcia. Członkowie SIDiR, niezależni inżynierowie konsultanci, muszą posiadać doskonałe kwalifikacje zawodowe i znajomość działania na rynkach międzynarodowych. Statut SIDiR nakłada także na swoich członków wysokie wymagania etyczne, zgodne z zasadami Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC), której SIDiR jest jedynym reprezentantem w Polsce. SIDiR zrzesza ok. 400 członków.

Stowarzyszenie Producentów Cementu

Stowarzyszenie Producentów Cementu (jako Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna) powstało w roku 1990 w Krakowie. Zrzesza kadrę kierowniczą przedsiębiorstw przemysłu cementowego oraz jako osoby prawne, przedsiębiorstwa branży cementowej.

Stowarzyszenie reprezentuje interesy przemysłu cementowego w zakresie tematyki wspólnej dla wszystkich członków na arenie krajowej i międzynarodowej, zarówno wobec władz państwowych i samorządowych, jak i krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i organizacji oraz środowisk naukowych.

Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele: promocję wyrobów, poprawę efektywności pracy przemysłu cementowego poprzez propagowanie nowoczesnych technik i technologii, w tym nowoczesnych rozwiązań dotyczących ochrony środowiska, zbieranie informacji statystycznych, publikacje. Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Cementowego – Cembureau.

Związek Pracodawców Branży Usług Inżynierskich

Związek pracodawców branży usług inżynierskich to organizacja zrzeszająca firmy konsultingowe i projektowe. Celem ZPBUI jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim pracodawców wobec klientów sektora prywatnego i publicznego. ZPBUI zrzesza największe firmy doradczo-inżynierskie działające na terenie Polski.

Związek Rzemiosła Polskiego

Związek Rzemiosła Polskiego jest najstarszą i największą ogólnopolską, społeczno-zawodową organizacją samorządu gospodarczego, działającą od 1933 roku. Od 2001 roku ZRP posiada status reprezentatywnej organizacji pracodawców. Wraz z regionalnymi, lokalnymi i branżowymi organizacjami rzemiosła – 28 izbami rzemieślniczymi, 477 cechami rzemiosł oraz 180 spółdzielniami – tworzy największą i najstarszą strukturę samorządu gospodarczego w Polsce. W strukturach rzemiosła zrzeszonych jest około 300 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Związek Rzemiosła Polskiego, jako organizacja pracodawców reprezentująca sektor małych i średnich przedsiębiorstw, bierze udział w dialogu społecznym. Jako członek Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczej, która jest forum współpracy rządu, organizacji pracodawców i związków zawodowych, ZRP opiniuje założenia i projekty aktów prawnych dotyczących polityki gospodarczej i społecznej: podatków, budżetu państwa, rynku pracy, funduszy strukturalnych UE oraz wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Dzięki temu ZRP ma możliwość działać na rzecz harmonijnego rozwoju gospodarczego i społecznego państwa. Poprzez członkostwo w Europejskiej Unii Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME) Związek Rzemiosła Polskiego uczestniczy w europejskim dialogu społecznego.