statut URBI

STATUT
KONFEDERACJI URBI – UNIA RYNKU BUDOWLANO-INWESTYCYJNEGO

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1.

 1. Konfederacja URBI – Unia Rynku Budowlano-Inwestycyjnego, zwana dalej “URBI” jest organizacją pracodawców.
 2. URBI jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną od organów władzy publicznej oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.
 3. URBI używa jednocześnie nazwy w języku angielskim “URBI – Polish Employers Confederation”.
 4. Centrum im. Adama Smitha jest merytorycznie strategicznym instytutem URBI.

Statut URBI-Unia Rynku Budowlano Inwestycyjnego

   wersja pdf

Artykuł 2.

 1. URBI prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz poza ich granicami.
 2. Siedzibą URBI jest Warszawa.
 3. URBI może tworzyć przedstawicielstwa zagraniczne.
 4. URBI może przystępować do organizacji międzynarodowych.

PODSTAWOWE CELE I ZADANIA URBI ORAZ SPOSOBY I FORMY ICH REALIZACJI

Artykuł 3.

Podstawowymi celami URBI jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w niej podmiotów wobec organów władzy publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz związków zawodowych.

Artykuł 4.

Do zadań URBI należą w szczególności:

 1. reprezentowanie na szczeblu ogólnokrajowym i międzynarodowym interesów zrzeszonych podmiotów;
 2. jednoczenie pracodawców i organizacji pracodawców wokół działań na rzecz rozwoju gospodarczego i dobrobytu społecznego oraz realizacji wspólnych interesów pracodawców;
 3. oddziaływanie na kształtowanie prawodawstwa aby nie blokowało rozwoju gospodarczego oraz uwzględniało prawa i interesy zrzeszonych w URBI organizacji;
 4. wspieranie działań zrzeszonych podmiotów w zakresie realizacji ich zadań statutowych;
 5. współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców oraz organizacjami gospodarczymi w kraju i za granicą;

Artykuł 5.

Cele i zadania URBI są realizowane przez:

 1. prezentowanie opinii w sprawach gospodarczych i społecznych;
 2. występowanie do organów władzy publicznej i wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących praw i interesów zrzeszonych w URBI organizacji i członków;
 3. opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych w zakresie objętym zadaniami organizacji pracodawców;
 4. udział w rokowaniach, w szczególności w celu zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień oraz rozwiązywania sporów zbiorowych pracy;
 5. delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władzy publicznej i wymiaru sprawiedliwości, a także innych podmiotów w których mają prawo posiadać swoją reprezentację przedstawiciele organizacji pracodawców;
 6. udział w postępowaniach mających wpływ na prawa pracodawców.

CZŁONKOSTWO

Artykuł 6.

Członkami URBI mogą być stowarzyszenia, fundacje, związki pracodawców, federacje związków pracodawców, zrzeszenia organizacji działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz pracodawcy, a także inne podmioty przyjęte w poczet członków przez Zarząd URBI.

Artykuł 7.

 1. O przyjęciu w poczet członków rozstrzyga Zarząd URBI na pisemny wniosek zainteresowanej organizacji lub pracodawcy. Uchwała Zarządu powinna zostać podjęta w terminie jednego miesiąca od złożenia wniosku.
 2. W razie odmowy przyjęcia wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania do Rady URBI. Podejmuje ona uchwałę w tej sprawie na swym najbliższym posiedzeniu od podjęcia uchwały Zarządu.

Artykuł 8.

Członkowie URBI mają prawo do:

 1. uczestniczenia w pracach URBI i jej organów;
 2. korzystania ze wsparcia URBI we wszystkich sprawach objętych niniejszym statutem;
 3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności URBI.

Artykuł 9.

Członkowie URBI są zobowiązani do:

 1. udziału w pracach URBI;
 2. przestrzegania Statutu URBI oraz uchwał i regulaminów przyjętych przez jej organy;
 3. terminowego uiszczania składek;
 4. udzielania organom URBI informacji niezbędnych dla jej działalności;
 5. udzielania pomocy URBI w wykonywaniu zadań statutowych.

Artykuł 10.

 1. Członek URBI uznający, że jego prawa członkowskie zostały naruszone może przedstawić swoją sprawę wraz z odpowiednim wnioskiem Zarządowi URBI.
 2. Zarząd rozstrzyga w sprawie, o której mowa w ust. 1, w terminie miesiąca od wniesienia sprawy w drodze uchwały.
 3. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Rady URBI. Rada URBI podejmuje uchwałę w tej sprawie na swym najbliższym posiedzeniu.

Artykuł 11.

 1. Członek URBI może wystąpić o obniżenie bądź okresowe zwolnienie z obowiązku płacenia składki.
 2. Obniżenie lub okresowe zwolnienie z obowiązku płacenia składki może nastąpić w przypadkach:
  1. trudnej sytuacji finansowej członka URBI;
  2. pogorszenia warunków funkcjonowania branży, w której członek URBI działa, z powodów dekoniunktury lub wprowadzenia niekorzystnych regulacji prawnych;
  3. rozwoju i potrzeb akwizycyjnych członka URBI.
 3. Wniosek o obniżenie bądź okresowe zwolnienie z obowiązku płacenia składki wraz z uzasadnieniem rozpatruje Zarząd. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Rady URBI.

Artykuł 12.

 1. Członkostwo w URBI ustaje w razie:
  1. wystąpienia z URBI;
  2. rozwiązania URBI;
  3. wykluczenia z URBI przez Zarząd na skutek:
   – działalności członka na szkodę URBI;
   – uchylania się od opłacania składek członkowskich przez okres co najmniej jednego roku;
  4. likwidacji członka URBI lub w przypadku osób fizycznych jego śmierci.
 2. Deklarację wystąpienia z URBI składa się najpóźniej na sześć miesięcy przed upływem roku kalendarzowego, tj. do dnia 30 czerwca, w formie pisemnej ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego w którym złożono deklarację wystąpienia.
 3. Wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu URBI.
 4. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do Rady URBI. Rada URBI podejmuje uchwałę w tej sprawie na swym najbliższym posiedzeniu. W okresie do zebrania Rady URBI członek jest zawieszony w prawach i obowiązkach.
 5. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługuje żadne roszczenie do majątku URBI.

Artykuł 13.

 1. Ustanawia się tytuł honorowego członka URBI.
 2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub inny podmiot działający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów, która przyczyniła się do rozwoju organizacji pracodawców.
 3. Godność członka honorowego nadaje Zarząd w drodze uchwały.

ORGANY URBI

Artykuł 14.

 1. Organami URBI są:
  1. Zgromadzenie Ogólne URBI;
  2. Rada URBI;
  3. Prezydium Rady URBI;
  4. Rada Programowa URBI;
  5. Zarząd URBI;

Artykuł 15.

 1. Zgromadzenie Ogólne URBI jest najwyższą władzą URBI.
 2. Zgromadzenie Ogólne URBI tworzą wszyscy członkowie URBI.
 3. Zgromadzenie Ogólne URBI zwołuje Zarząd URBI co najmniej raz na trzy lata.
 4. Zgromadzenie Ogólne URBI zwoływane jest listownie, pocztą elektroniczną lub innymi środkami komunikowania się na odległość z wyprzedzeniem 14 – dniowym. Do zawiadomienia dołącza się porządek obrad oraz projekty uchwał, których podjęcie jest planowane na danym Zgromadzeniu.
 5. Członkowie URBI są reprezentowani na Zgromadzeniu Ogólnym URBI przez odpowiednie organy statutowe lub pełnomocników upoważnionych przez te organy.
 6. W Zgromadzeniu Ogólnym URBI powinna uczestniczyć co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 7. Zgromadzenie Ogólne URBI wyraża swoją wolę w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy Statut wymaga większej liczby głosów dla danej sprawy.
 8. Zarząd może zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne URBI w przypadku, gdy uzna zwołanie takiego Zgromadzenia za niezbędne, a także zobowiązany jest je zwołać w przypadku wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia przez co najmniej 1/2 członków Rady URBI lub członków Prezydium Rady URBI w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od daty wpłynięcia wniosku.
 9. Zgromadzenie Ogólne URBI działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie URBI.

Artykuł 16.

 1. Każdemu członkowi zwyczajnemu URBI przysługuje jeden głos, z zastrzeżeniem pkt 2.
 2. Rada URBI wyznacza na koniec roku kalendarzowego wysokość składek rocznych za które będą przysługiwały 2 lub 3 głosy na Zgromadzeniu Ogólnym URBI.
 3. Zarząd URBI informuje członków URBI, o których mowa w pkt. 2 o liczbie przysługujących im głosów w piśmie zwołującym Zgromadzenie Ogólne.

Artykuł 17.

Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego URBI należy:

 1. udzielanie absolutorium członkom Zarządu URBI oraz członkom Rady URBI po upływie kadencji;
 2. uchwalanie programów działania URBI;
 3. uchwalenie regulaminów Zgromadzenia Ogólnego URBI;
 4. uchwalanie Statutu URBI i zmian do Statutu URBI;
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady URBI oraz Zarządu URBI;
 6. rozwiązanie URBI i podjęcie uchwał ustalających przeznaczenie majątku URBI pozostałego po likwidacji URBI;

Rada URBI

Artykuł 18.

 1. Rada URBI jest organem nadzorującym prace URBI w okresie między posiedzeniami Zgromadzenia Ogólnego URBI.
 2. Kadencja Rady URBI trwa 3 lata.
 3. Organem Rady URBI jest Prezydium Rady URBI.
 4. Prezydium Rady URBI składa się z 3 członków. Członkami stałymi Prezydium Rady URBI są:
  1. przedstawiciel Centrum im. Adama Smitha będący równocześnie przedstawicielem Centrum im. Adama Smitha w Radzie URBI;
  2. przedstawiciel Rudnicka & Consulting będący równocześnie przedstawicielem Rudnicka & Consulting w Radzie URBI;
  3. przedstawiciel pozostałych członków Rady URBI wybierany przez Radę URBI.
 5. Rada URBI oraz Prezydium Rady URBI działają zgodnie z regulaminami uchwalonymi przez Radę URBI.
 6. Prezydium Rady URBI jest organem URBI, który stoi na straży jej wizji i misji i który jest gwarantem bezstronność interesów reprezentowanych przez URBI.
 7. Prezydium Rady URBI przysługuje prawo veta, które ze skutkiem natychmiastowym wstrzymuje wykonanie uchwał i decyzji pozostałych organów URBI.
 8. Veto Prezydium Rady URBI może być uchylone przez 3/4 głosów Zgromadzenia Ogólnego URBI przy obecności w pierwszym terminie 3/4 ogólnej liczby członków URBI.
 9. Radę URBI tworzą członkowie założyciele.
 10. Rada URBI składa się z Prezydenta URBI, Wiceprezydenta URBI i z członków reprezentujących założycieli.
 11. Rada URBI wybiera Prezydenta URBI, który jest jednocześnie przewodniczącym Rady URBI, spośród swoich członków.
 12. Posiedzenia Rady URBI odbywają się co najmniej 3 razy w roku i są zwoływane przez Prezydium Rady URBI. Zawiadomienie o posiedzeniu może być ustne, pisemne bądź w formie elektronicznej.
 13. Posiedzenia Rady URBI prowadzi Prezydent URBI lub wskazany przez niego członek Rady URBI.
 14. Uchwały Rady URBI zapadają większością głosów.

Artykuł 19.

 1. Rada URBI dokonuje kontroli całokształtu prac URBI, w szczególności realizacji uchwał, wykonania programów oraz planów URBI.
 2. Rada URBI uchwala roczny budżetu URBI i przyjmuje sprawozdania z jego wykonania.
 3. Rada URBI powołuje i odwołuje członków Zarządu URBI.
 4. Rada URBI rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu URBI.
 5. Rada URBI rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu URBI z działalności URBI, rozpatruje i zatwierdza sprawozdania finansowe oraz kwituje członków Zarządu URBI po upływie kadencji.
 6. Rada URBI występuje do Zarządu URBI z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żąda wyjaśnień oraz zgłasza zalecenia pokontrolne.
 7. Rada URBI rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu URBI oraz może uchylać uchwały Zarządu URBI.

Artykuł 20.

 1. Prezydium URBI powołuje i odwołuje członków Rady Programowej URBI. Członkowie Rady Programowej powoływaniu są na czas nieokreślony.
 2. Prezydent URBI zwołuje posiedzenia Rady Programowej URBI.
 3. Rada Programowa URBI jest organem doradczym URBI.

Zarząd URBI

Artykuł 21.

 1. Zarząd URBI kieruje pracami URBI.
 2. Kadencja Zarządu URBI trwa 3 lata.
 3. W skład Zarządu URBI wchodzi co najmniej jeden członek Zarządu wybierany przez Radę URBI.
 4. Prezesa Zarządu wybiera Rada URBI. Wiceprezesów wybiera Zarząd URBI na wniosek Prezesa Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu URBI powinny odbywać się co najmniej raz na dwa miesiące i są zwoływane przez Prezesa Zarządu. Zawiadomienie o posiedzeniu może być ustne, pisemne bądź w formie elektronicznej.
 6. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów.
 7. Zarząd działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd.

Artykuł 22.

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli i reprezentowania URBI na zewnątrz upoważniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.

Artykuł 23.

Do kompetencji Zarządu URBI należy:

 1. prowadzenie spraw URBI i reprezentowanie URBI w stosunku do osób trzecich;
 2. przygotowanie projektów i planów działania URBI;
 3. przygotowanie projektów budżetu i założeń polityki finansowej oraz realizacja budżetu uchwalonego przez Radę URBI;
 4. składanie Radzie URBI rocznych sprawozdań z działalności URBI oraz sprawozdań finansowych;
 5. ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej oraz terminów płatności, przy czym każda uchwała w sprawie wpisowego i składki członkowskiej zostaje przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Rady URBI;
 6. uchwalenie regulaminu wewnętrznego działania Zarządu URBI;
 7. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy;
 8. zatwierdzanie planów i projektów działania Biura URBI;
 9. nadzór nad działalnością Biura URBI;
 10. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia fundacji;
 11. przyjmowanie i wykluczanie członka URBI;
 12. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego URBI;
 13. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia z organizacji międzynarodowych;
 14. podejmowanie uchwał w sprawach przekazanych Zarządowi URBI każdorazowo (ad hoc) przez Prezydenta lub Prezydium URBI.

Artykuł 24

 1. Rada URBI większością 2/3 głosów może uchylić uchwałę Zarządu URBI w sprawie wysokości składki.
 2. O uchyleniu uchwały Zarządu URBI w sprawie składki Przewodniczący Rady URBI informuje niezwłocznie Prezesa URBI oraz członka, którego uchwała dotyczy.
 3. Warunkiem skuteczności uchwały Rady URBI, o której mowa w ust. 1 – jest określenie w uchwale propozycji innej wysokości składki a także zawiadomienie członka, którego uchwała dotyczy zgodnie z ust. 2.
 4. Członek, którego dotyczy uchwała o której mowa w ust. 1, o ile nie zgadza się z wysokością składki ustaloną przez Radę URBI, może złożyć nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia go o podjęciu uchwały w sprawie uchylenia składki – deklarację wystąpienia z URBI ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
 5. Składka ustalona w uchwale Zarządu, która została następnie uchylona przez Radę URBI, zgodnie z ust. 1, jest wiążąca dla członka do końca roku kalendarzowego; od początku następnego roku kalendarzowego wiążąca dla członka jest składka ustalona w uchwale Rady URBI zgodnie z ust. 3, chyba że do końca poprzedniego roku kalendarzowego Zarząd URBI podejmie uchwałę o ustaleniu innej wysokości składki.

MAJĄTEK URBI

Artykuł 29.

 1. Majątek URBI powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności, z dochodów z majątków organizacji a także z dotacji i subwencji otrzymywanych zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
 2. Dla realizacji celów statutowych URBI może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.
 3. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez URBI służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między ich członków.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 30.

 1. Uchwałę o zmianie statutu URBI podejmuje Zgromadzenie Ogólne URBI większością 3/4 głosów członków obecnych na Zgromadzeniu Ogólnym w pierwszym terminie zebrania.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu URBI podejmuje Zgromadzenie Ogólne URBI zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków w pierwszym terminie zebrania.
 3. Uchwała w sprawie rozwiązania URBI powinna określać sposób jej likwidacji oraz przeznaczenie majątku URBI.