eksperci

Rafał Sebastian Bałdys

Rafal_Sebastian_baldysRafał Sebastian Bałdys – posiada 15-letnie doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów infrastrukturalnych średniej i dużej skali w ramach procedur PRAG, EIB, WB oraz prawa zamówień publicznych. Pracował dla wszystkich stron procesu inwe1stycyjnego na każdym etapie wdrażania projektu. Współwłaściciel firmy doradczej świadczącej usługi dla zamawiających publicznych (2006-2011). Współzałożyciel Związku Pracodawców Branży Usług Inżynierskich (2011), a od 2013r. wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Marek Bolek

Absolwentem Politechniki Krakowskiej, Wydziału Budownictwa Lądowego.

W latach 90 pracował w wykonawstwie budowlanym jako Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru i Prezes. W roku 1997 rozpoczął działalność deweloperską jako Wiceprezes firmy REINVEST SA. Następnie kontynuował ją w firmach OKLAND DEVELOPER SPÓŁKA Z O.O. jako Prezes i ORION INVESTMENT SA jako Wiceprezes Zarządu. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki GALINVEST POLONIJNA SPÓŁKA Z O. O. realizującej duży projekt deweloperski w Krakowie.
W 2013 roku za pracę na rzecz Krakowa został odznaczony przez Prezydenta Miasta orderem Honoris Gratia.
Jest założycielem i fundatorem Fundacji Wspierania Rozwoju Onkologii.

Od kilku lat jest Wiceprezesem Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań- organizacji integrującej środowisko firm zaangażowanych w projekty deweloperskie. SBDiM jest współzałożycielem Unii Rynku Budowlano-Inwestycyjnego.

Tomasz Latawiec

tomasz_latawiecAbsolwent Politechniki Warszawskiej Wydział Inżynierii Lądowej. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR). Współzałożyciel i Członek Rady Stowarzyszenia „Inicjatywa dla Infrastruktury”. Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR. Ekspert i Rozjemca z listy SIDiR. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR. Członek Zespołu d/s Tłumaczeń i Opracowań Warunków Kontraktowych FIDIC, Kolegium Redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego SIDiR „Konsultant”, Zespołu Redakcyjnego „Wydawnictwa Inżynieria”. Powoływany do Komisji Rozjemstwa w Sporach i Zespołów Orzekających przy Sądach Arbitrażowych. Autor licznych artykułów z dziedziny prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, WK FIDIC oraz felietonów środowiskowych. Autor SIWZ dla projektów POIiŚ zarówno na roboty budowlane jak i na usługi Inżyniera oraz z zakresu gospodarki odpadami. Audytor w zakresie analiz i realizacji umów o zamówienia publiczne na roboty budowlanych i usługi. Doradca i Konsultant z zakresu prawa zamówień publicznych i Warunków Kontraktowych FIDIC dla Zamawiających – Jednostek Realizujących Projekt oraz Wykonawców z sektora infrastruktury, ochrony środowiska i gospodarki opadami. Doświadczenia zawodowe przy realizacji kontraktów realizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC. Propagator stosowania WK FIDIC w ich niezmienionej formie zgodnej z pierwotnym „duchem” FIDIC.

Paweł Olaf Nowak

Paweł Olaf Nowak

Prodziekan ds. Rozwoju, adiunkt Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Dr inż. Paweł Nowak jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji w branżowych czasopismach krajowych i zagranicznych oraz krajowych i międzynarodowych materiałach konferencyjnych. Pełni funkcję Kierownika Studiów Podyplomowych „Zarządzanie w budownictwie” (których IX edycja realizowana jest w 2015 roku na Politechnice Warszawskiej). Członek – założyciel PSMB (Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budowlanych, od 2006 roku), Fellow CIOB (od 2005 roku, Chartered Institute of Building, Wielka Brytania, od 2007 roku Członek Panelu Weryfikującego Członkostwo w CIOB, od 2008 roku członek Members Forum – ciała doradczego CIOB), od 2011 roku posiadacz karty EURBE (European Building Expert) oraz członek Krajowego Komitetu Monitorującego Kartę EURBE.

Tomasz Orłowski

tomasz_orlowskiDyrektor biura stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy.

Organizator i kierownik programowy konferencji organizowanych przez PKD, m.in. cyklu „Zamówienia publiczne w drogownictwie”, „Bilans materiałów w budownictwie drogowym”, regionalne Fora Drogowe. Pomysłodawca i organizator międzynarodowych seminariów „Consensus facit legem. Dobre praktyki przy zamawianiu i realizacji umów na projekty drogowe” i „Propozycja standardów oznakowania poziomego dróg w Unii Europejskiej”. Kierownik zespołu przygotowującego i redaktor raportu „Programy Budowy Dróg Krajowych w Polsce. Założenia i uwarunkowania. Przebieg i efekty realizacji. Skutki dla sektora drogowego” na III Europejski Kongres Finansowy w czerwcu 2013 r. Autor wielu publikacji w prasie branżowej, dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania drogami, warunków przygotowania i prowadzenia inwestycji drogowych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wcześniej przez wiele lat dziennikarz, m.in. w Polskiej Agencji Prasowej i TVP.

Dr Anna Wieczorek

Ekspert URBI. W Centrum im. Adama Smitha bierze udział w projektach poświęconych analizom prawa budowlanego w Polsce oraz jego wpływu na procesy inwestycyjne.

Posiada uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym, wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Aktywnie uczestniczy w pracach Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów oraz Europa Nostra – Pan-European Federation for Heritage. Autorka opracowań i projektów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.

Brała udział w licznych konferencjach w kraju i zagranicą, m.in. w organizowanej przez rząd Rumunii i UN-HABITAT, poświęconej zrównoważonemu budownictwu mieszkalnemu.

Absolwentka Politechniki Warszawskiej Wydziału Architektury i Podyplomowego Studium Urbanistyki. Uzyskała stopień doktora nauk technicznych w roku 1986. W latach 2009-2013 prowadziła zajęcia dydaktyczne na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Krzysztof Wiśniewski

Krzysztof Wiśniewski

Wykształcenie: wyższe, Mgr Inż. Politechnika Warszawska, wydział Inżynierii Lądowej,

Doświadczenie zawodowe: 34 lat doświadczenia zawodowego włączając w to 20 lat doświadczeń zagranicznych. Doświadczenie w pracy dla wykonawcy, konsultanta oraz pracy badawczej zarówno w Polsce jak i zagranicą. Ugruntowana wiedza w zakresie przygotowywania, wdrażania i ewaluacji projektów, realizowanych według różnych międzynarodowych standardów. Znajomość procedur Unii Europejskiej i Banku Światowego dotyczących przygotowania i wdrażania projektów infrastrukturalnych, włącznie z przygotowaniem studiów wykonalności i dokumentów przetargowych. Praktyka zawodowa obejmuje:

  1. 14 lat doświadczenia w budowie dróg i mostów, jako wykonawca w firmach; Bilfinger + Berger Bau AG, Wirtgen GmbH oraz Dromex JSC, w Libii, Niemczech i Polsce
  2. 16 lat doświadczenia w doradztwie, projektowaniu i konsultingu zdobyte w pracy dla firmy Biuro fur Plannung und Ingenieurtechnik GmbH w Libii oraz Ove Arup & Partners Intl Ltd w Rumunii i w Polsce
  3. 6 lat doświadczenia w pracy badawczej zdobyte w pracy w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Polsce oraz Centralnym Laboratorium Drogowym w Libii.
  4. Doświadczenie w zarządzaniu kontraktem na roboty budowlane na warunkach kontraktowych, FIDIC, jako przedstawiciel wykonawcy i jako członek zespołu Inżyniera oraz przedstawiciel Zamawiającego
  5. Doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji przetargowej dla kontraktów na roboty w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC i wymagania Międzynarodowych Instytucji Finansujących.
  6. Doświadczenie w przygotowaniu i ocenie roszczeń oraz wystąpień do sądu arbitrażowego.
  7. Dobra znajomość procedur zarządzania programami i udzielania zamówień przez Komisję Europejską i Bank Światowy.
  8. Wieloletnie doświadczenie w usługach doradczych związanych z zarządzaniem projektami i programami pomocowymi oraz strukturalnymi Unii Europejskiej
  9. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania programem przygotowania inwestycji oraz zarządzania kontraktem na warunkach kontraktowych FIDIC oraz przygotowywania dokumentów przetargowych dla różnych procedur zamówień

Członek SIDIR / FIDIC od 2003 roku.
Wykładowca SIDIR

Agnieszka Zaborowska

Agnieszka Zaborowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny, od czerwca 2010 roku partner w Kancelarii Radców Prawnych Zaborowska, Laprus-Bałuka sp. p.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie świadczenia wszechstronnej pomocy prawnej.
Przez kilka lat pracowała jako „in house–lawyer” na rzecz operatora telekomunikacyjnego. Współpracowała również z jedną z renomowanych kancelarii prawnych w Polsce, specjalizującą się między innymi w prawie telekomunikacyjnym i doradztwie przy realizacji inwestycji. Świadczyła pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie postępowań administracyjnych i sądowoadminstracyjnych toczących się w ramach procesu inwestycyjnego budowy sieci, w tym dotyczących ochrony środowiska i prawa budowlanego. Wspomagała, prowadzone przez kancelarię na rzecz operatorów postępowania z udziałem Prezesa UKE i Prezesa UOKiK, jest współautorem licznych opinii prawnych z zakresu procesu inwestycyjnego i prawa telekomunikacyjnego.

Od marca 2009 roku do czerwca 2010 roku kierowała Departamentem Telekomunikacji w Ministerstwie Infrastruktury.

W Kancelarii zajmuje się doradzaniem w sprawach z zakresu telekomunikacji, realizacji inwestycji, prawa gospodarczego i cywilnego, jak również reprezentuje klientów w postępowaniach z tym związanych.